Privacy Statement

KdR Agile Innovation B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.kasperderijke.nl
Jacob Mulderweg 36
2597 BS Den Haag
email: info@kasperderijke.nl

Kasper de Rijke is de ‘Functionaris Gegevensbescherming’ van KdR Agile Innovation B.V.. Hij is te bereiken via info@kasperderijke.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

KdR Agile Innovation B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 • Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kasperderijke.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?

KdR Agile Innovation B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens met de volgende doelstellingen:

 • Om je van de voor jou relevante informatie te voorzien
 • Om je een passend voorstel te kunnen doen
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn adviesopdracht goed uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om je betaling goed te kunnen afhandelen
 • Om met behulp van cookies de werking van de website te verbeteren.

Verwerkt de website automatisch persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden niet gebruikt om op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten te nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou of iemand anders Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat ik daar zelf invloed op uitoefen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

KdR Agile Innovation B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij je gegevens verzamelen. Klant- en contactgegevens, zoals naam, adres woonplaats, bankgegevens, email en telefoonnummers die wij met jouw toestemming hebben vastgelegd, slaan wij op in ons klantregister. De in het register opgenomen gegevens zijn beveiligd tegen misbruik.

Delen van persoonsgegevens met derden?

KdR Agile Innovation B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KdR Agile Innovation B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KdR Agile Innovation B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. KdR Agile Innovation B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KdR Agile Innovation B.V.. Je hebt ook het recht op overdracht van je geregistreerde gegevens. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou geregistreerd heb in een computerbestand naar jou of een door jou aangewezen derde te sturen.

Je kunt je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nanbanens.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer per omgaande op je verzoek.

Ik wijs je er ook op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/ tip-ons

Hoe zijn je persoonsgegevens beveiligd?

KdR Agile Innovation B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met mij via info@kasperderijke.nl